Jídelna

Jídelna s kuchyní hned v sousedství DM. Výběr stravy je možný v případě oběda ze dvou jídel. Aktivováním čipu dostane strávník možnost odběru jídla. Jídelní lístek existuje v elektronické podobě, kde lze zadávat změny.

Pro ubytované žáky je zajištěna celodenní strava. Případné změny podléhají schválení vedoucího vychovatele.

Cenu udržujeme na stabilně nízké úrovni, přijatelnou pro nejširší veřejnost. Platba za ubytování, která činí 960 Kč, na DM včetně celodenní stravy (snídaně, 2 x svačina, oběd, večeře, cena 66 Kč /den) ve školní jídelně se provádí převodním příkazem za celý i započítaný měsíc na číslo účtu 35-7123910217/0100, Komerční banka Bruntál. Při platbě je dále nutno uvést: číslo čipu žáka jako variabilní symbol, dále konstantní symbol 0308.

Každou platbu provádějte do 20. dne v měsíci na následující měsíc (první převod už do 20. srpna).

V případě, že platba neproběhne včas, student nebude mít aktivovaný čip k identifikaci v jídelně a vystavuje se riziku nevydání stravy.

Volný čas

Nedílnou součástí je pestrá nabídka sportovních aktivit, mezi které patří oblíbená sálová kopaná, florball, posilovna, stolní fotbal, stolní tenis. Sportovní vyžití je umožněno zapůjčením sportovních pomůcek na dvou přilehlých hřištích, k dispozici je rovněž boxovací pytel a nově zakoupený šipkový automat. V průběhu školního roku pořádáme také řadu besed.

Studenti mají možnost přinést si svůj vlastní počítač a využít tak vysokorychlostní 50 Mbit/s připojení k internetové síti.

V tomto roce jsme zrealizovali tyto akce:

Beseda s příslušníkem městké policie o prevenci kriminality, paterní turnaje v bowlingu, besedu o Evropské unii, řada pravidelných aktivit zde není zníměna, jelikož se jedná o týdennní činnost. V rámci patra probíhaly pravidelné besedy, spolu s hospodářským úklidem.